Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi Chợ Tết và Văn Nghệ Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Người Mỹ Gốc Việt Maryland


Facebook LIVE Streaming

Practice

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019

Lion Dance from Lien Doan Hung Vuong

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019

Martial Art from Vo Vi Nam

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019

Group Singing

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019

Singing

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019

Children Performance

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019

Children Contest

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019

Singing

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 20, 2019


Photo Album
Chợ Tết Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Người Mỹ Gốc Vi — at Northwood High School.
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=390134318220442&__xts__%5B0%5D=68.ARDAKk68PH54g58UhWrj3cpTXDfZu2xpVtHjHqvQKEXmBdabXa1KADasKBLcEt6MkA1RCh8szj67pOxpCX8dEfZaIR_QbLn6b-KyCtGz3qgBGnnjIu6zTsJpvYQ9_J1DgNPGrFi_jxz_iE_SVeaAmX2eVhldxf3QgTmPjGHdvIjmTh2FFXmTYUovtFoPfbIm-fQRWi0ZYqeSCLiJ_UywihOoynOz0eWTYSVI2PROMs10YGGstBrfemhPhXn23uWmE26whyZ7V7Byu5bwlLYs-_e6dnkDz6uUngfLwig_poHKVEhO912_qjX6fO5M6AFqjqc5dw9B096i3AsIbt9exozLpKwk7NQMZSzcYx_0MhhgZIv0TAhngZb3a1o-4kUy9XRzPMeY9kMQVSMMe-R4eTNBhwMetq9RcllWVRv17YYrq7MnSMMjm5of2SZygSEGPXRtsMwbg7aIbasNSA&__tn__=-UC-R

Youtube