Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn


Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland


Facebook LIVE Streaming

Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland

Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland

Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland … CSS east celebrated Tet 2019

Posted by hoathinhdon.com on Monday, February 18, 2019

Sớ Táo Quân nhóm trẻ trong buổi tiệc Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019
Kitchen’s God skit of youth group during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Sớ Táo Quân của nhóm trẻ CSS East trong buổi tiệc Tết Kỷ Hợi 2019

Sớ Táo Quân nhóm trẻ trong buổi tiệc Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019Kitchen's God skit of youth group during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Monday, February 18, 2019

nhóm trẻ đóng kịch “Princess” trong buổi tiệc Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019
Princess skit of youth group during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Nhóm trẻ CSS East đóng kịch "Princess" trong buổi tiệc Tết Kỷ Hợi 2019

nhóm trẻ đóng kịch "Princess" trong buổi tiệc Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019Princess skit of youth group during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Monday, February 18, 2019

Nhóm trẻ chơi nhạc cụ trong buổi tiệc Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019
Youth group plays instrument during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Nhóm trẻ CSS East chơi nhạc cụ trong buổi tiệc Tết Kỷ Hợi 2019

Nhóm trẻ chơi nhạc cụ trong buổi tiệc Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019Youth group plays instrument during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Monday, February 18, 2019

Sớ Táo Quân nhóm Virginia trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019
Kitchen’s God skit of CSS East group in Maryland during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Sớ Táo Quân nhóm CSS East Virginia trong Tết Kỷ Hợi 2019

Sớ Táo Quân nhóm Virginia trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019Kitchen's God skit of CSS East group in Maryland during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Monday, February 18, 2019

Nhóm Virginia hợp ca trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019
CSS East group singing in Maryland during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Nhóm CSS East Virginia hợp ca trong Tết Kỷ Hợi 2019

Nhóm Virginia hợp ca trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019CSS East group singing in Maryland during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Monday, February 18, 2019

Song ca bát hát “Anh Cho Em Mùa Xuân” trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019
A couple sings the song “Anh Cho Em Mùa Xuân” during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Song ca bát hát "Anh Cho Em Mùa Xuân" trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự DC Metropolitan

Song ca bát hát "Anh Cho Em Mùa Xuân" trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019A couple sings the song "Anh Cho Em Mùa Xuân" during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Monday, February 18, 2019

Các câu hỏi về lợn/heo trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019
Trivia questions about Pigs during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Các câu hỏi về lợn/heo trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự DC Metropolitan

Các câu hỏi về lợn/heo trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019Trivia questions about Pigs during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Monday, February 18, 2019

Nhóm CSS East Maryland đóng kịch ông Donald Trump chào đón năm con heo trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019
Wise Man skit in Year of the Pig 2019 of CSS East group in Maryland during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Nhóm CSS East Maryland đóng kịch ông Donald Trump chào đón năm con heo trong Tết Kỷ Hợi 2019

Nhóm CSS East Maryland đóng kịch ông Donald Trump chào đón năm con heo trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019Year of the Pig 2019 skit of CSS East group in Maryland during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Monday, February 18, 2019

Sớ Táo Quân nhóm Maryland trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019
Kitchen’s God skit of CSS East group in Maryland during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Sớ Táo Quân trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Maryland

Sớ Táo Quân nhóm Maryland trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019Kitchen's God skit of CSS East group in Maryland during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Monday, February 18, 2019Photo Album
Hình ảnh Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=405809376652936&__xts__%5B0%5D=68.ARCHAEbPOtvZsgQVWsNqX7j-Hb6NKE-FVH0yHxbL5dH7pFpQfb1GVUwnfNSt-AoNfvoPvV3jT4Hau1CzJuAeShNTblYZBAAsFoxjauRRrEgI4OGGA4FBi8HkKdk73U6MzUFnMwokxDrI9uLmxkd4NQTXvC0cWrOJNcFXpeD_F6ebl9g0rNUcgjD76ChtgvUjwbs6TDGf7cjD-lg-pjAfezF4IPqvudVpP4F_YBxat-902R0VfMLnWXu5ot0oJ_5wn3g1AEirUB1Vx0-iKlTn-9gHopXs3GeJNAbqJYoBNcnT69eVGZulZd2b4tGwjQNSHSpBx5keZ_p9SxS3d8i1XJIFta5gEiQ-sIHMqcSYi0qBphUZVi1_p8IiJEbMAk7WAevuOfhSKN8wkL6tUSZWFcLg9ckE4UYwaGLs2hZ5NFg2KA5ff24c1i8No0ElNRUU-89dP_5hoax324qkTw&__tn__=-UC-RYoutube

Youtube

Dyung Le giới thiệu Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland

Giới thiệu nhóm trẻ Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland

Sớ Táo Quân nhóm trẻ trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự DC Metro HD

CSS East Youth Group performed musical instruments during 2019 Tet Celebration of CSS

Hợp ca bài “Ly Rượu Mừng” của nhóm trẻ trong Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland HD

Sớ Táo Quân nhóm Maryland của Hội Từ Bi Phụng Sự trong Tết Kỷ Hợi 2019 HD

Kitchen’s God skit of CSS East group in Maryland during 2019 Tet Celebration HD

Trivia Questions about Pigs and Wise Man skit during 2019 Tet Celebration by CSS East group

Sớ Táo Quân nhóm Virginia trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland

Cô Lê Tống Mộng Hoa phát biểu trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland

Kể chuyện trong Tết Kỷ Hợi 2019 HD

Song ca hát trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland