Nộp Đơn Bây Giờ để Thành Người Tổ Chức MCPS Summer RISE


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận MontgomeryKêu Gọi tất cả các kinh doanh Quận Montgomery, các cơ quan chính phủ, và các cơ quan phi lợi nhuận! Đăng ký hiện bắt đầu cho chương trình 2019 Summer RISE!
Summer RISE cung cấp cho các học sinh sắp lên lớp 11 và 12 tại Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) với kinh nghiệm học tập dựa theo nghề nghiệp và giúp chủ nhân đào tạo một đường hướng tài năng. Summer RISE cung cấp các cơ hội học tập và giới thiệu các học sinh với các chọn lựa về nghề nghiệp. Để thêm chi tiết về Summer RISE và cách để ghi danh như là một người tổ chức, xem HYPERLINK “http://www.mcps-summerrise.org/” www.MCPS-SummerRISE.org.https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/partnerships/summer-rise/