Ghi Danh Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start Đang Tiến Hành (tiếng Anh và Tây ban nha)


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận MontgomeryGhi Danh Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start Đang Tiến Hành (tiếng Anh và Tây ban nha)
Phụ huynh muốn ghi danh cho con mình vào lớp chuẩn bị mẫu giáo hay Head Start MCPS cho niên học 2019-2020 có thể bắt đầu ghi danh từ Ngày 1 tháng 3. Trẻ em phải được bốn tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9, 2019, và gia đình phải hợp lệ về lợi tức mới được nộp đơn. Để biết thêm chi tiết về các hướng dẫn về đủ điều kiện, địa điểm và thời gian ghi danh trong cộng đồng hay những giấy tờ cần có để điền đơn, xin gọi 240-740-4530 hay xem trang mạng MCPS.