Buổi Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt năm 2019 được Tổ Chức Ngày Thứ Bảy 6 Tháng Tư với Diễn Giả Chánh là Tiến Sĩ Mary E. Morningstar


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Buổi Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt năm 2019 được Tổ Chức Ngày Thứ Bảy 6 Tháng Tư, Diễn Giả Chánh là Tiến Sĩ Mary E. MorningstarBuổi Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt năm 2019 được Tổ Chức Ngày Thứ Bảy 6 Tháng Tư, Diễn Giả Chánh là Tiến Sĩ Mary E. Morningstar
Buổi Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt 2019, sẽ diễn ra ngày Thứ Bảy 6 tháng 4, từ 7:45 sáng đến 1:30 trưa tại Trường Trung Học Tổng Hợp Lake Braddock. Buổi hội nghị năm nay chú trọng vào việc gầy dựng những thể thức bao hàm và sau trung học để yểm trợ việc phát triển các kỹ năng thế kỷ thứ 21 và các đặc tính về Chân Dung của một Học Sinh Tốt Nghiệp.
Diễn giả chánh năm nay là Tiến Sĩ Mary E. Morningstar, đồng-giám đốc dự án Think College Inclusion Oregon của Đại Học Portland State và giáo sư trong khoa giáo dục đặc biệt của Trường Giáo Dục Cao Học, người sẽ nói về Dời Chuyển từ Tuân Theo đến những Kết Quả Chuyển Tiếp Phẩm Chất.
Những tham dự viên cũng sẽ có trên hơn 60 kỳ họp phân nhóm để lựa chọn.
Thêm chi tiết và ghi danh.https://www.fcps.edu/spedconference2019?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=