Cần Góp Ý Phản Hồi của Quý Vị: Hiện Đang Mở cuộc Thăm Dò về Gia Đình Tham Gia của FCPS


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Cần Góp Ý Phản Hồi của Quý Vị: Hiện Đang Mở cuộc Thăm Dò về Gia Đình Tham Gia của FCPSSự tham gia của gia đình là thiết yếu để làm cho các học sinh học hỏi, khám phá, và tăng triển. Vì vậy rất trọng yếu chúng tôi nghe từ mỗi phụ huynh và giám hộ FCPS trong cuộc Thăm Dò về Gia Đình Tham Gia năm 2019, hiện đang mở cho đến ngày 12 tháng tư. Vào ngày 24 tháng 3 quý vị chắc đã nhận được điện thơ của Tiến Sĩ Scott Brabrand, Tổng Giám Đốc Học Vụ FCPS, yêu cầu quý vị tham dự vào cuộc thăm dò.
Cuộc thăm dò hỏi ý nghĩ của quý vị về những thông tin liên lạc và mối quan hệ của trường con em, cơ hội để tham gia, sự thành công của học sinh, và nhiều nữa. Việc góp ý kiến của quý vị sẽ được dùng để tăng cường sự tham gia của gia đình và phát huy một văn hóa quan tâm khắp FCPS.
Có ba cách quý vị có thể hoàn tất cuộc thăm dò:
Kiểm điện thơ cho việc mời dự với liên kết mạng thăm dò từ Tiến Sĩ Scott Brabrand, Tổng Giám Đốc Học Vụ với dòng chủ đề: FCPS Family Engagement Survey (Cuộc Thăm Dò về Gia Đình Tham Gia của FCPS).
Hỏi xin nhân viên văn phòng mặt trước tại trường của con em giấy thăm dò. Quý vị có thể hoàn tất trong văn phòng.
Hoàn tất cuộc thăm dò trực tuyến sử dụng một trong các máy vi tính tại trường của con em.
Cần thêm chi tiết, xin tiếp xúc với văn phòng chánh tại trường của con em hay vào trang mạng Family Engagement Survey (Cuộc Thăm Dò về Gia Đình Tham Gia).https://www.fcps.edu/blog/2019-family-engagement-survey?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=