Tin Cập Nhật về Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành Năm Tài Chánh 2020 cho MCPS Ủy Viên Hành Pháp


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Tin Cập Nhật về Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành Năm Tài Chánh 2020 cho MCPS Ủy Viên Hành Pháp
Tin Cập Nhật về Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành Năm Tài Chánh 2020 cho MCPS Ủy Viên Hành Pháp Quận Montgomery Marc Elrich đã công bố đề nghị về Ngân Sách Điều Hành Năm Tài Chánh N(FY) 2020 là $5.7 tỷ đô la vào Ngày 15 tháng Ba. Ngân sách bao gồm $2.6 tỷ đô la cho các Trường Công Lập Quận Montgomery, trên $2.5 triệu đô la so với mức độ Duy Trì Nỗ Lực của Tiểu Bang nhưng thấp hơn $14.5 triệu đô la so với những gì Hội Đồng Giáo Dục yêu cầu.
Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery Shebra Evans và Giám đốc Jack Smith đã đưa ra lời tuyên bố sau đây để đáp lại đề nghị của Ủy Viên Hành Pháp Quận Marc Elrich về Ngân Sách Điều Hành FY 20:
“Chúng tôi xin cám ơn ông Elrich, Ủy Viên Hành Pháp Quận, đã đầu tư vào các trường học của chúng tôi, bao gồm cả tài trợ về Duy Trì Nỗ Lực. Ngay khi Quận chúng ta đối phó với những khó khăn về lợi tức, ông Elrich nhận thấy là chúng ta phải đầu tư vào các học sinh ngày hôm nay, để xây dựng nền kinh tế cho ngày mai. Khi lợi tức của quận tiếp tục giảm dưới các dự trù, MCPS cam kết là một đối tác có trách nhiệm về tài chính.”
“Các lãnh đạo trường học đã hợp tác với văn phòng Điều Hành của Quận khi họ phát triển ngân sách này. Mặc dù ngân sách này không đáp ứng được số tiền xác định theo yêu cầu của Hội đồng, chúng tôi tin rằng chúng tôi vẫn có thể thực hiện các đề xướng ưu tiên, bao gồm việc khai triển lớp tiền mẫu giáo. Tuy nhiên, nó sẽ đòi hỏi chúng tôi phải giảm và trì hoãn một số nỗ lực đã kế hoạch.”

“Trong hai tháng tới, chúng tôi sẽ làm việc với các cộng tác viên của Hội Đồng Quận để xác định xem có cơ hội nào để phục hồi một số khoản tài trợ đã được nêu lên trong yêu cầu ngân sách điều hành ban đầu của chúng tôi và để giảm thiểu tác động của bất kỳ sự giảm bớt nào đối với học sinh và trường học.”
“Khi chúng tôi nhìn đến Ngân sách Điều hành cho năm học 2020-2021, chúng tôi dự kiến sẽ nạp một yêu cầu tài trợ lớn hơn đáng kể tới các lãnh đạo Quận của chúng tôi để phù hợp luật lệ Kirwan đang chờ xử và để đảm bảo MCPS vẫn cạnh tranh trong nỗ lực liên tục để thuê và duy trì một lực lượng nhân viên có đủ điều kiện tốt nhất để phục vụ các học sinh chúng tôi.”
Vào tháng Hai, Hội Đồng Giáo Dục đã bỏ phiếu để chấp thuận một Ngân Sách Điều Hành $2.66 tỷ cho Năm Tài Chánh (FY) 2020. Điều này bao gồm sự tham gia vào kế hoạch tiết kiệm của quận mà sẽ giúp MCPS tiết kiệm $25 triệu đô la trong năm học hiện tại để tài trợ cho năm học 2019-2020.
HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/budget/fy2020/0867.19_FY2020_AdoptedBOEOperatingBugetDOCUMENT_web%5b1%5d.pdf” XemNgân Sách
Ngân sách bao gồm tài trợ cho các cơ quan chính của công việc sẽ tăng cường các nỗ lực của quận để phát triển các chương trình; tăng khả năng tiếp cận các cơ hội học vấn và nghề nghiệp vững vàng; khuếch trương học vấn; cung cấp các cơ hội ngôn ngữ; tập trung vào sức khỏe thể chất, xã hội và tâm lý; thuê và duy trì một lực lượng nhân viên hiệu quả và đa dạng; và tăng cường sự điều hành xuất sắc. Điều này bao gồm tài trợ cho:
Hướng dẫn giảm số học sinh trong lớp
Nới rộng các chương trình tiền mẫu giáo
Cung cấp các đường lối thay thế để ra trường
Thêm các chức vụ lãnh đạo tại trường học
Cung cấp hỗ trợ cho sự khác biệt và chương trình giáo dục đặc biệt cho các học sinh đặc biệt và cho các học sinh ESOL (tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác)
Thực hiện chương trình kéo dài niên học tại hai trường tiểu học
Gia tăng các chương trình và nhân viên hỗ trợ cho học sinh về sự lành mạnh thể xác, xã hội và tâm lý
Mở rộng cơ hội ghi danh hai chương trình cho học sinh tại Montgomery College
Nới rộng Summer RISE chương trình tìm hiểu về nghề nghiệp cho các học sinh
Tăng cường an ninh trường học và khởi xướng an toàn học sinh
Nới rộng các con đường hướng về nghề nghiệp và các cơ hội chuyên nghiệp cho các nhân viên
Tăng thêm cải tiến công nghệ để hỗ trợ việc nới rộng nền tảng phát triển chuyên nghiệp và hỗ trợ các trường học
Sự chấp thuận ngân sách điều hành của Hội đồng phản ảnh ý kiến từ nhiều người có trách nhiệm, bao gồm nhân viên, phụ huynh, học sinh và thành viên cộng đồng.