Học Sinh Cần Phải Làm Gì Với Điện Thoại Di Động và Máy Móc Cá Nhân Khác Trong Lúc Dự Thi SOL?


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Học Sinh Cần Phải Làm Gì Với Điện Thoại Di Động và Máy Móc Cá Nhân Khác Trong Lúc Dự Thi SOL?Hệ Trường Công Lập Quận Fairfax có một chánh sách Mang Máy Móc Sở Hữu Riêng của Mình (Bring Your Own Device (BYOD)) cho phép các học sinh sử dụng những máy móc điện tử riêng của mình (như là các máy tính xách tay (laptops), máy tính bảng (tablets), và điện thoại di động) trong ngày học để nâng cao việc học tập. Đồng thời, FCPS có trách nhiệm bảo đảm một môi trường thi an toàn trong lúc dự thi Tiêu Chuẩn Học Vấn (Standards of Learning (SOL)).
Bộ Giáo Dục Virginia đòi hỏi các trường hạn chế học sinh tiếp cận các điện thoại di động và máy móc điện tử riêng của mình trong các kỳ thi SOL. Những hạn chế nầy được soạn ra để duy trì an ninh cho kỳ thi và để tối thiểu hóa những điều sao lãng có thể có trong khi các học sinh dự các kỳ thi.
Xin xem các mách bảo để giúp con em tránh những vấn đề dự thi SOL liên hệ đến các máy móc điện tử riêng của mình.https://www.fcps.edu/node/35928?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=