Lịch Báo Nhắc: Kỳ Nghỉ Xuân là các Ngày 15-19 Tháng Tư; những Đơn Vị về Tập Số Điểm và Phiếu Điểm SIS Sẽ Ngừng Hoạt Động Cho Đến Ngày 13 Tháng 4 Năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Lịch Báo Nhắc: Kỳ Nghỉ Xuân là các Ngày 15-19 Tháng Tư; những Đơn Vị về Tập Số Điểm và Phiếu Điểm SIS Sẽ Ngừng Hoạt Động Cho Đến Ngày 13 Tháng TưNhư một báo nhắc, kỳ nghỉ mùa xuân sẽ là các Ngày 15-19 Tháng Tư. Các lớp học sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Hai 22 tháng 4. Xin xem lịch toàn bộ năm học 2018-19.
Đồng thời, những đơn vị về Tập Số Điểm và Phiếu Điểm Hệ Thống Thông Tin Học Sinh (Student Information System (SIS)) trong ParentVUE và StudentVUE sẽ không khả dụng cho đến ngày Thứ Bảy 13 tháng 2 lúc 6 giờ sáng.https://www.fcps.edu/calendars/2018-2019-fcps-standard-school-year-calendar?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=