Diễn Đàn LGBTQIA Được Tổ Chức vào Ngày 18 Tháng 5 Năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Diễn Đàn LGBTQIA Được Tổ Chức vào Ngày 18 Tháng 5
Diễn Đàn LGBTQIA Được Tổ Chức vào Ngày 18 Tháng 5
MCPS, phối hợp với MCCPTA và các đối tác cộng đồng, sẽ tổ chức một diễn đàn vào ngày 18 tháng 5 để giúp xây dựng, hỗ trợ và ủng hộ cho một cộng đồng trường học LGBTQIA mạnh mẽ và đa dạng hơn. Diễn đàn sẽ được tổ chức tại trường trung học cấp III Thomas S. Wootton từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Để RSVP trên mạng, xin quý vị vào HYPERLINK “https://mcpsweb.wufoo.com/forms/lgbtqia-rsvp-form/” https://mcpsweb.wufoo.com/forms/lgbtqia-rsvp-form/.