Hiện Đang Mở Ghi Danh Học cho những Cơ Hội Học Tập Hè Trung Học Chọn Lọc 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Hiện Đang Mở Ghi Danh Học cho những Cơ Hội Học Tập Hè Trung Học Chọn LọcHiện đang mở ghi danh học cho những cơ hội học tập hè trung học chọn lọc của Hệ Trường Công Quận Fairfax, gồm cả các môn và lớp Học Viện Phục Hồi Tín Chỉ, Bổ Túc Dự Thi, Học Xá Trực Tuyến, Trường Trung Học Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật, và ESOL. Các học sinh cần phải ghi danh cho những chương trình dựa trên cấp lớp các em đang theo học trong năm học 2018-19 hiện hành.
Xin viếng trang mạng Summer Learning (Học Tập Hè) để biết thêm chi tiết.https://www.fcps.edu/academics/summer-learning-programs?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=