Học Liệu Giảng Huấn về Giáo Dục Đời Sống Gia Đình Đã Được Khuyến Nghị Sẵn Sàng cho Cộng Đồng Duyệt Khán; Hạn Chót cho những Nhận Xét Là Ngày 7 Tháng 6 năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Học Liệu Giảng Huấn về Giáo Dục Đời Sống Gia Đình Đã Được Khuyến Nghị Sẵn Sàng cho Cộng Đồng Duyệt Khán; Hạn Chót cho những Nhận Xét Là Ngày 7 Tháng SáuNhững học liệu Giáo Dục Đời Sống Gia Đình (Family Life Education (FLE)) đã được khuyến nghị (phương tiện truyền thông và những chủ tiêu của bài học) để yểm trợ giảng huấn có sẵn cho cộng đồng duyệt khán cho đến hết ngày làm việc vào ngày Thứ Sáu 7 tháng 6. Những khuyến nghị ảnh hưởng đến các lớp 6, 7 và 9.
Biết thêm thông tin về những học liệu đã được khuyến nghị.https://www.fcps.edu/node/33908?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=