Kết quả Bầu cử sơ bộ Giám Sát Viên khu vực hay địa hạt Providence tại Quận Fairfax của tiểu bang Virginia vào ngày 8 tháng 6 năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Google, Virginia Department of Election, and Fairfax county, Fairfax Democrat

Member Board of Supervisors (PROVIDENCE DISTRICT) Results by Precinct
27 precincts of 27 (100.00%) reporting
Candidate Votes Percent
Edythe Frankel Kelleher 1,163 12.73%
Dalia A. Palchik 3,634 39.79%
Phil A. Niedzielski-Eichn 2,137 23.40%
Erika Milena Yalowitz 1,276 13.97%
Linh D. Hoang 924 10.12%
Last Modified on 06/11/2019 09:17 PM