Điều Kiện Quan Trọng về Chủng Ngừa nếu Quý Vị có Con Em Nào Năm Nay Nhập Học Lớp Bảy trong các trường học công của Quận Fairfax


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Điều Kiện Quan Trọng về Chủng Ngừa: Quý Vị Có Học Sinh Nào Năm Nay Nhập Học Lớp Bảy Không?Điều Kiện Quan Trọng về Chủng Ngừa: Quý Vị Có Học Sinh Nào Năm Nay Nhập Học Lớp Bảy Không?
Nếu có, con em có thể cần một liều chủng tăng cường Tdap (Tetanus (uốn ván), diphtheria (bạch hầu), acellular pertussis (ho gà không tế bào)). Hiệu lực ngày 1 Tháng 7, liều tăng cường Tdap sẽ không còn đòi hỏi cho các học sinh nhập học lớp sáu. Thay vào đó, liều tăng cường Tdap sẽ đòi hỏi cho các học sinh nhập học lớp bảy. Các phụ huynh hay giám hộ cần phải hỏi nhà cung cấp tư về chăm sóc sức khỏe, hay sở y tế, xem xét lại hồ sơ chủng ngừa của con em nếu không rõ là con em đã chủng liều tăng cường Tdap hay không. Những học sinh nào đã chủng liều tăng cường Tdap ở bảy tuổi hay lớn hơn sẽ đáp ứng điều kiện đòi hỏi về chủng ngừa của trường đối với Tdap và không cần thêm một liều chủng khác trước khi nhập học lớp bảy. Các học sinh lớp bảy không thể nhập học vào Tháng Tám nếu không đủ chứng từ liều tăng cường Tdap.
Hệ Trường Công Quận Fairfax theo dõi việc tuân hành về điều kiện đòi hỏi nầy của tiểu bang và những học sinh nào không đáp ứng đòi hỏi trước ngày 26 Tháng Tám sẽ không thể nhập học.
Tìm hiểu thêm về liều tăng cường Tdap. https://www.fcps.edu/blog/important-immunization-requirement-do-you-have-student-entering-seventh-grade-year