Thông Tin về Tuyến Đường Xe Buýt với hệ thống thông báo xe buýt chậm trễ cho các phụ huynh có con em trong các trường học công trong Quận Fairfax bằng điện thoại và điện thơ.


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxThông Tin về Tuyến Đường Xe Buýt
Dịch Vụ Chuyên Chở FCPS đã gởi thông tin chi tiết về tuyến đường chuyên chở cho các phụ huynh bằng điện thoại và điện thơ. Nếu con em đi xe buýt, xin chắc chắn kiểm điện thơ hay thơ thoại cho lời nhắn. Thông tin về tuyến đường xe buýt cho con em cũng có sẵn bằng cách truy nhập vào trương mục FCPS 24-7 (Blackboard). Để xem thấy, xin nhắp tên của con em trong bộ phận tháo rời có tựa đề “Bus Stop Information (Parent) (Thông Tin về Trạm Ngừng Xe Buýt (Phụ huynh)).”
Hệ Thống Thông Báo Xe Buýt Chậm trễ
Hãy cập nhật thông tin về sự đến nơi của xe buýt với hệ thống thông báo xe buýt chậm trễ của FCPS. Hệ thống nầy cung cấp cho các phụ huynh thông báo kịp thời về thông tin tuyến đường xe buýt trễ. Truy cập trực tiếp trực tuyến. Thông tin về tuyến đường xe buýt buổi sáng sẽ có sẵn cho đến trưa. Thông tin về tuyến đường xe buýt buổi trưa sẽ có sẵn từ 1:00 trưa đến 5:30 chiều.
Những tin nhắn bằng điện thơ E-Notify cũng sẽ được gởi để loan báo những chậm trễ của xe buýt.
Nếu cần trợ giúp hay có những điều gì thắc mắc? Xin viếng trang FCPS Transportation (Chuyên Chở) để có thêm chi tiết.