Lịch Trình Đêm Trở Lại Trường 2019-2020 của các trường học công trong Quận Fairfax


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxLịch Trình Đêm Trở Lại Trường 2019-20
Lịch trình cho những Đêm Trở Lại Trường của năm nay có sẵn trực tuyến. Những lịch trình được đăng từng vùng của trường con em ở:
Vùng 1.
https://www.fcps.edu/region-one-events
Vùng 2.
https://www.fcps.edu/region-two-events
Vùng 3.
https://www.fcps.edu/region-three-events
Vùng 4.
https://www.fcps.edu/region-four-events
Vùng 5.
https://www.fcps.edu/region-five-events
Quý vị không rõ vùng của trường con em? Xin tìm kiếm trường con em trong Schools and Centers Directory (Niên Giám các Tường và Trung Tâm), sau đó nhắp nơi tên trường.https://www.fcps.edu/registration/opt-out-forms