Lớp Học Ngày Thứ Bảy The George B. Thomas, Sr. Learning Academy Giúp Học Sinh Thành Công bắt đầu mùa học 2019–2020 của Saturday School vào ngày Thứ Bảy 21 Tháng 9


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Lớp Học Ngày Thứ Bảy Giúp Học Sinh Thành Công
The George B. Thomas, Sr. Learning Academy bắt đầu mùa học 2019–2020 của Saturday School vào ngày Thứ Bảy 21 Tháng 9. Saturday School là một chương trình dạy kèm chi phí thấp cung cấp một ngày học thứ sáu và giúp cho các học sinh MCPS nắm vững hơn những môn học chính. Các học sinh nào cần được trợ giúp thêm về học tập có thể tham dự các buổi học tại một trong 12 địa điểm trong khắp quận Montgomery. Các lớp bắt đầu vào Thứ Bảy 21 Tháng 9 và sẽ kết thúc vào Tháng 5. Lệ phí ghi danh là $40 cho các học sinh nào được hưởng những Bữa Ăn Miễn và Giảm Phí (FARMS) và $85 cho các học sinh không được hưởng FARMS.
George B. Thomas, Sr. Learning Academy