Đêm Xem Trước Được Tổ Chức để Giải Thích Các Chương Trình Chọn Lựa Trung Học Cấp III của MCPS


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Đêm Xem Trước Được Tổ Chức để Giải Thích Các Chương Trình Chọn Lựa Trung Học Cấp III
MCPS đã phát triển một kế hoạch chiến lược dài hạn cho chương trình trung học cấp III. Kế hoạch sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trong sáu năm tới, với các chương trình mới có cho học sinh Lớp 9 vào mùa thu năm 2020. MCPS sẽ tổ chức bốn đêm xem trước để thảo luận về các lựa chọn này với các học sinh và gia đình.
Các đêm xem trước sẽ được tổ chức:
Ngày thứ Tư 25 Tháng 9, tại Watkins Mill High School, 10301 Apple Ridge Road ở Gaithersburg
Ngày thứ Năm 26 tháng 9, tại John F. Kennedy High School, 1901 Randolph Road ở
Silver Spring (Phụ huynh và học sinh tham dự đêm xem trước này cũng sẽ nhận được thông tin về quy trình Lựa chọn của Downcounty Consortium.)
Ngày thứ Tư 2 tháng 10, tại trường trung học James Hubert Blake, 300 Norwood Road ở Silver Spring, (Phụ huynh và học sinh tham dự đêm xem trước này cũng sẽ nhận được thông tin về quy trình Lựa chọn của Northeast Consortium.)
Mỗi đêm xem trước được tổ chức cho các nhóm trường trung học cụ thể. Tất cả các đêm xem trước sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 30 chiều và sẽ được phát trực tiếp trên HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/index.aspx” trang mạng MCPS.
Thêm thông tin có tại HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/options.aspx#high” đây hay trên HYPERLINK “https://
www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/options.aspx” trang Options.
HYPERLINK “https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/09/High-School-Programming-Preview-Nights.pdf” Đêm Xem Trước Chương Trình Trung Học Cấp III