Ghi Danh cho Khóa Hội Thảo của MCPS Parent Academy cho các trường học công trong Quận Montgomery Bắt Đầu vào Ngày 25 Tháng 9 Năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Đêm Xem Trước Được Tổ Chức để Giải Thích Các Chương Trình Chọn Lựa Trung Học Cấp III
Ghi Danh cho Khóa Hội Thảo của Parent Academy Bắt Đầu vào Ngày 25 Tháng 9
MCPS Parent Academy bắt đầu phiên họp mùa thu vào Ngày 26 tháng 9. Phụ huynh và thành viên cộng đồng được mời tham dự những buổi hội thảo miễn phí cung cấp thông tin, nguồn hỗ trợ, công cụ và lời khuyên để hỗ trợ sự thành công về học tập của con em. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia các cuộc hội thảo mùa này, sẽ có một loạt các chủ đề, bao gồm kế họach đại học và nghề nghiệp, sức khỏe tâm thần, an toàn trên mạng và truyền thông xã hội, làm phụ huynh một cách tích cực và liên hệ hiệu lực.
Các buổi hội thảo Parent Academy đều miễn phí. Sẽ có dịch vụ trông trẻ và thông dịch nếu yêu cầu. Một danh sách các khóa hội thảo sẽ có trên HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/” trang mạng Parent Academy trong những tuần tới.
Còn nữa…
Nếu quý vị bắt đầu băn khoăng về việc đi học đại học và làm thế nào để trả tiền học phí, xin hãy tìm hiểu thêm trong HYPERLINK “http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/careercenter/financialaid/workshops.aspx” những buổi hội thảo trợ giúp tài chánh miễn phí sẽ được tổ chức trong suốt mùa thu tại các trường trung học cấp III của MCPS. Trong những buổi họp này, phụ huynh và học sinh sẽ tìm hiểu xem trợ giúp tài chánh là gì, có những loại trợ giúp nào và làm cách nào để học sinh có thể nạp đơn xin trợ cấp tài chánh. Xin hãy liên lạc với trường của con quý vị để biết thêm tin tức.