Cuộc Trưng Cầu Dân Ý về Trái Phiếu Học Đường Sẽ Được ghi trên phiếu tổng tuyển cử 2019 của Virginia trong Quận Fairfax vào ngày Thứ Ba 5 tháng 11


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxCuộc Trưng Cầu Dân Ý về Trái Phiếu Học Đường Sẽ Được Đầu Phiếu Ngày 5 Tháng 11
Cuộc trưng cầu dân ý về trái phiếu học đường sẽ được ghi trên phiếu tổng tuyển cử vào ngày Thứ Ba 5 tháng 11. Các nơi đầu phiếu sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Các Cư Dân Quận Fairfax có thể bỏ phiếu nếu đủ 18 tuổi hay lớn hơn vào Ngày Bầu Cử và đã ghi tên vào danh sách cử tri đi bầu 22 ngày trước cuộc tuyển cử (vào hay trước ngày 15 tháng 10, lúc 5 giờ chiều). Biết thêm thông tin về cuộc trưng cầu dân ý về trái phiếu học đường.https://www.fcps.edu/about-fcps/facilities-planning-future/2019-school-bond-referendum