Diễn Đàn về Công Bằng và Xuất Sắc Được Tổ Chức từ 7 đến 9 giờ tối vào Ngày 15 Tháng 10 Năm 2019 tại trường trung học Gaithersburg


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery
Diễn Đàn về Công Bằng và Xuất Sắc Được Tổ Chức vào Ngày 15 Tháng 10
Diễn Đàn Đen và Nâu Đầu Tiên về Công Bằng và Xuất Sắc cho Giáo Dục sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 15 tháng 10.
Chương trình, do NAACP Parents’ Council and Identity bảo trợ, được tổ chức từ 7 đến 9 giờ tối tại trường trung học Gaithersburg, 101 Education Blvd ở Gaithersburg.
Diễn đàn sẽ tập hợp các nhóm liên quan về giáo dục của Quận Montgomery, các đối tác
vận động ủng hộ Black and Brown Educational Equity Coalition, và các nhà lãnh đạo
cộng đồng khác để thảo luận về các giải pháp dựa trên bằng chứng để tạo những kết quả
giáo dục tốt hơn cho các học sinh da màu trong MCPS.