Lịch Báo Nhắc: Các Trường học công trong Quận Fairfax Đóng Cửa vào Ngày 14 Tháng 10 cho Ngày Lễ Columbus


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxLà một báo nhắc, các trường sẽ đóng cửa cho các học sinh vào ngày Thứ Hai 14 Tháng 10, cho Ngày Lễ Columbus. Ngày 14 tháng 10 là ngày quy hoạch trường cho các thành viên ban điều hành. SACC sẽ mở cửa. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Ba 15 tháng 10. Xin xem lịch toàn bộ năm học 2019-20.https://www.fcps.edu/calendars/2019-20-standard-school-year-calendar