Ủy Viên Hành Pháp Quận Montgomery Tổ Chức Buổi Họp về Ngân Sách Điều Hành Năm Tài chính 2021 (FY21)


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery
Ủy Viên Hành Pháp Quận Tổ Chức Buổi Họp về Ngân Sách
Ủy Viên Hành Pháp Quận Montgomery Marc Elrich sẽ tổ chức buổi họp đầu tiên của năm buổi họp vào Ngày thứ Hai 7 tháng 10, để tìm những ý kiến từ những người dân về các ưu tiên cho Ngân sách Điều Hành Năm Tài chính 2021 (FY21). Buổi họp sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối tại Thư viện Wheaton và Community Recreation Center- Trung Tâm Giải Trí Cộng Đồng tại 11701 Georgia Ave ở Wheaton.
Các Buổi Họp Ngân Sách Điều Hành FY21 Phụ Trội sẽ được tổ chức vào:
• Ngày thứ Hai 21 tháng 10– 7 giờ tối – Bethesda-Chevy Chase Regional Services Center, 4805 Edgemoor Ln, Bethesda.
• Ngày thứ Tư 30 tháng 10 – 7 giờ tối – Silver Spring Civic Building tại Buffalo
Soldiers Great Hall, 1 Veterans Pl, Silver Spring.
• Ngày thứ Năm 7 Tháng 11 – 7 giờ tối – BlackRock Center For the Arts, 12901
Town Commons Drive ở Germantown.
• Ngày thứ Tư 13 tháng 11 – 7 giờ tối – Eastern Montgomery Regional Services Center, 3300 Briggs Chaney Road, Silver Spring.
Ủy Viên Hành Pháp Quận sẽ thông báo Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành FY 21 của ông vào Ngày 16 tháng 3.
Ban Cố Vấn Quận chấp thuận ngân sách điều hành vào cuối tháng 5. Các dịch vụ thông dịch qua dấu hiệu tay sẽ chỉ được cung cấp nếu yêu cầu. Nếu những dịch vụ này hoặc các dịch vụ hoặc hỗ trợ khác là cần thiết để tham gia vào hoạt động này, hãy gọi 240-777-6507, Maryland Relay 711 hoặc gửi email yêu cầu đến Karen.falcon@montgomerycountymd.gov.
Tham gia cuộc trò chuyện của Quận Montgomery về Ngân Sách Điều Hành FY21 trên phương tiện truyền thông xã hội và giúp nâng cao nhận thức bằng cách sử dụng #MoCoBudget21.