Sách Nhiễu Tình Dục Bị Cấm Chỉ tại FCPS


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxChánh Sách 4950, Sách Nhiễu Tình Dục, nêu rõ là không một người nào thuộc Hệ Trường Công Quận Fairfax sẽ phải bị sách nhiễu tình dục. Chủ định của Hội Đồng Giáo Dục là duy trì một môi trường không có bất kể loại sách nhiễu tình dục nào.
Đề xướng tình dục không mong muốn, đòi hỏi các quan hệ tình dục, và hành vi có tính cách tình dục khác dù qua lời hay cử chỉ gây nên hay hình thành sách nhiễu đều bị cấm chỉ. Nhân viên cần phải trình báo những khiếu nại về sách nhiễu tình dục cho các giám sát viên hay quản lý chương trình của mình. Các học sinh và phụ huynh học sinh cần phải nêu những quan ngại cho hiệu trưởng trường của mình.
Nếu, vì bất cứ lý do nào, cá nhân nào không muốn đề cập những quan ngại của mình thẳng cho hiệu trưởng, giám sát viên, hay quản lý chương trình, có thể hội ý với, hay nộp đơn khiếu nại với, Phòng Yêu Sách Hợp Lý và Quan Hệ Nhân Viên bằng cách gọi 571-423-3070.https://www.fcps.edu/calendars/2019-20-standard-school-year-calendar