Mới cho Năm 2019: Ngày Giáo Viên Công Tác-Trại Nghỉ Lễ Học Sinh của FCPS


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxMới cho Năm 2019: Ngày Giáo Viên Công Tác-Trại Nghỉ Lễ Học Sinh của FCPS
Cần điều gì vui thích, hấp dẫn, và học tập cho con em (các lớp 3-8) để làm trong những ngày giáo viên công tác? Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng (Adult and Community Education (ACE)) FCPS có giải pháp, một trại nguyên-ngày và giá vừa phải. Khai tâm cho con em một ngoại ngữ và những sinh hoạt nấu nướng liên quan tới văn hóa được dạy bởi những giảng viên nhiệt tình và có kinh nghiệm. Mỗi ngày là một phiêu lưu mới!
Ngày trại: Ngày 4-5 tháng 11 và 23 tháng 12. Trại bắt đầu lúc 9:00 sáng, có giữ trẻ-trước giờ bắt đầu lúc 7:30 sáng, và giữ trẻ-sau giờ từ 3:30-6:00 tối. Hãy đăng ký cho cả bốn ngày và nhận giá hạ. Để áp dụng vào bọc giá hạ nầy, xin gọi văn phòng ghi danh ACE tại 703-658-1201.
Cung ứng và giá cả trại có thể xem được trên trang mạng ACE bằng cách nhấp nơi K-12 Classes and Camps (Lớp và Trại Mẫu Giáo-Lớp 12). Việc ghi danh có thể hoàn tất trực tuyến, bằng điện thoại, tại 703-658-1201, qua bưu điện, hay đích thân.https://aceclasses.fcps.edu/default.aspx