Học Viện Edison Tổ Chức Hội Chợ Nghề Nghiệp về Học Nghề và Lực Lượng Nhân Công Có Kỹ Năng từ 11 giờ sáng đến 1 giời 30 trưa vào Thứ Năm Ngày 7 Tháng 11 năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Học Viện Edison Tổ Chức Hội Chợ Nghề Nghiệp về Học Nghề và Lực Lượng Nhân Công Có Kỹ Năng vào Ngày 7 Tháng 11Những học sinh trung học và vừa tốt nghiệp có sở thích về các ngành nghề xây cất-liên hệ, kỹ nghệ dịch vụ, chế tạo, và kỹ thuật thông tin được mời đến dự Hội Chợ Nghề Nghiệp về Học Nghề và Lực Lượng Nhân Công Có Kỹ Năng vào ngày Thứ Năm 7 Tháng 11, tại Học Viện Edison. Hội chợ được soạn ra để khuyến khích sở thích giữa các học sinh trung học và vừa tốt nghiệp trong những lãnh vực nghề nghiệp có kỹ năng được cần đến nhiều thông qua các chương trình văn bằng hai-năm, chứng chỉ, học nghề hay đào tạo tại-chỗ.
Những học sinh trung học, vừa tốt nghiệp, và phụ huynh Quận Fairfax được mời đến dự sinh hoạt miễn phí nầy để gặp gỡ những nhà lãnh đạo kinh doanh, giáo dục và kỹ nghệ của Miền Bắc Virginia cung ứng các chương trình việc làm, giáo dục, đào tạo, và học nghề của lực lượng nhân công có kỹ năng. Hội chợ sẽ diễn ra từ 11:00 sáng đến 1:30 trưa vào ngày 7 tháng 11 và được bảo trợ do Wegmans Food Markets. Có thêm chi tiết và ghi danh cho Hội Chợ Nghề Nghiệp.https://www.fcps.edu/news/edison-academy-host-2019-apprenticeships-and-skilled-workforce-career-fair