Giai Đoạn Một của Phân Tích Ranh Giới Toàn Quận về ranh giới MCPS Đang Tiến Triển


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận MontgomeryGiai Đoạn Một của Phân Tích Ranh Giới Toàn Quận Đang Tiến Triển


Các chuyên gia tư vấn bên ngoài từ WXY, làm việc cho các Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS), đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của Phân tích Ranh giới Toàn quận, một sáng kiến được thiết kế để cung cấp một thẩm định toàn diện về ranh giới MCPS. WXY sẽ phân tích các điểm dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như việc sử dụng và năng lực của cơ sở trường học, nhân khẩu học của học sinh, phân công trường học và các chuyến xe buýt đưa đón học sinh.
Ghi Chú Quan Trọng: Sáng kiến này sẽ đưa đến một đánh giá về phân tích và một tóm tắt về quy trình tham gia của cộng đồng. Nó sẽ không đưa ra các đề nghị về khả năng sửa đổi ranh giới.
Xem trang Mạng về Phân Tích Ranh Giới Toàn Quận
Giai đoạn một của sáng kiến này sẽ bao gồm phân tích dữ liệu và các hoạt động tham gia của cộng đồng. Các sinh hoạt tiếp cận, mà sẽ bắt đầu vào giữa tháng 11, sẽ nhắm vào mục đích tăng sự nhận thức về các cơ hội và thách thức chủ yếu của các ranh giới hiện tại và cung cấp một nền tảng để thảo luận.
Hoạt động tham gia đầu tiên của cộng đồng trong giai đoạn này sẽ là một buổi nghe ý kiến công chúng của Hội đồng Giáo dục vào Ngày thứ Hai 18 tháng 11. Buổi họp cộng đồng sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều, tại Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Dr. ở Rockville. Thành viên cộng đồng mà muốn phát biểu ý kiến tại buổi họp được yêu cầu ghi danh trên mạng.
Các buổi họp trong vùng sẽ được tổ chức bắt đầu từ Ngày 4 tháng 12 và sẽ tiếp tục đến giữa tháng Giêng. Những chi tiết về những ngày phụ trội và địa điểm sẽ có trên trang mạng Districtwide Boundary Analysis trong những ngày sắp đến.
Bối Cảnh
Trong hai mươi năm, số học sinh ghi danh tại MCPS đã tăng hơn 30,000 học sinh. Sự tăng trưởng này đã đẩy MCPS trở thành một trong những học khu lớn nhất và đa dạng nhất trên toàn quốc. Điều không may là việc xây cất cơ sở đã không thể theo kịp với sự
tăng trưởng đáng kể này. Số học sinh quá năng lực tại nhiều trường, kết hợp với sự tập trung liên tục về công bằng và xuất sắc, đã khiến Hội đồng Giáo dục bắt đầu đánh giá các ranh giới trường học hiện tại để đảm bảo MCPS có thể tiếp tục cung cấp các cơ sở trường học với chất lượng cao mà hỗ trợ chương trình giáo dục cần thiết để củng cố giá trị cốt lõi của MCPS về Học tập, Quan hệ, Tôn trọng, Xuất sắc và Công bằng.
Tiêu đề: Hội Đồng Giáo Dục Tổ Chức Các Buổi Họp Cộng Đồng về CIP và Nghiên Cứu Ranh Giới
Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery sẽ tổ chức một số buổi họp công cộng về Năm Tài Chánh (FY) 2021 Ngân Quỹ Chính và Ngân Quỹ Phát Triển Chương Trình FY 2021- 2026 (CIP) và nghiên cứu ranh giới vào Tháng 11. Tất cả các buổi họp công cộng sẽ được tổ chức tại thính đường của Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Dr. tại Rockville.
Giám đốc Jack R. Smith phát hành đề nghị $1.82 tỷ cho Ngân Quỹ Chính và Ngân Quỹ Phát Triển Chương Trình FY 2021-2026 vào Ngày 25 tháng 10.
Các buổi họp công cộng sẽ được tiến hành theo lịch trình sau: (Xin lưu ý: Lịch trình này có thể thay đổi do thời tiết khắc nghiệt. Yêu cầu xem trang mạng của Hội đồng Giáo dục thường xuyên cho thông tin mới nhất).
∙Ngày Thứ Ba 5 tháng 11 lúc 6 giờ chiều, lời chứng tổng quát liên quan đến CIP
∙Ngày Thứ Năm 7 tháng 11 lúc 6 giờ chiều, lời chứng tổng quát liên quan đến CIP và Nghiên cứu Ranh giới của các trường Forest Knolls, Montgomery Knolls và
Pine Crest
∙Ngày thứ Tư 13 tháng 11 lúc 6 giờ chiều, lời chứng chỉ liên quan đến Nghiên cứu Ranh giới của các trường Clarksburg, Northwest và Seneca Valley
Cá nhân muốn cung cấp các ý kiến có thể đăng ký bằng cách liên lạc với văn phòng của Hội đồng Giáo dục tại 240-740-3030 và cũng có thể xem trang mạng của Hội đồng.
Hội đồng Giáo dục sẽ tổ chức các phiên họp làm việc về CIP vào ngày thứ Hai 4 tháng 11, lúc 10 giờ sáng và ngày thứ Ba 19 tháng 11, lúc 2 giờ chiều. Việc chấp thuận CIP được đề nghị sẽ được tổ chức vào Ngày thứ Ba 26 tháng 11