Hội Chợ Tết 2023 trong hội trường của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều Chúa Nhật


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam – Silver, MD

Hội Chợ Tết 2023 sau Thánh Lễ sáng Chúa Nhật tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam trong thành phố Silver Spring ở tiểu bang Maryland
CT MỪNG TẾT QUÝ MÃO CỦA GIÁO XỨ
+ Chúa Nhật ngày 8 tháng Giêng: Hội Chợ Tết trong hội
trường giáo xứ từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Hội đoàn hay
cá nhân nào trong Giáo Xứ muốn bán đồ tết xin gọi cho văn
phòng của giáo xứ để giữ chỗ, xin đóng cho Giáo Xứ mỗi
chỗ hay mỗi bàn 80 dollars, nếu bàn hay chỗ nào cần điện
để hâm đồ ăn uống thì đóng 100 dollars. Còn tiền lời muốn
đóng góp giúp thêm cho Giáo Xứ thì hoàn toàn tự nguyện,
tùy lòng hảo tâm. Vì số chỗ/bàn giới hạn nên liên lạc sớm
với thư ký của Giáo Xứ trong giờ làm việc (Hai, Ba, Năm,
Sáu từ 10 giờ 30 sáng đến 3 giờ 30 chiều ở số 301 622 4895).
Bàn/chỗ sẽ ưu tiên cho các ban thừa tác vụ, nhóm, hay hội
đoàn trong Giáo Xứ trước khi cho các cá nhân thành viên.
Theo đòi hỏi của Tổng Giáo Phận về việc sử dụng cơ sở của
Giáo Xứ, xin những ai bán đồ ăn hết sức bảo đảm luật vệ
sinh cũng như luật an toàn. Cũng xin lưu ý để thuận tiện
giao thông vào Chúa Nhật ngày 8 tháng Giêng, giờ thánh
lễ có thay đổi: lễ nhất sẽ vào 7 giờ sáng thay vì 7 giờ 30,
sớm hơn thường lệ nửa tiếng, lễ nhì vẫn 9 giờ, còn lễ ba
11:15 trễ hơn 15 phút.
Lưu ý: Nếu Chúa Nhật ngày 8 tháng Giêng có tuyết, thì Hội
Chợ Tết sẽ dờ

+ Chúa Nhật ngày 8 tháng Giêng
Our Lady of Vietnam Parish
Catholic church in the White Oak, Maryland
Address: 11812 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 20904
Phone: (301) 622-4895


https://www.ourladyoflavangva.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *