Tiệc Dạ Vũ Văn Nghệ Gây Quỹ Làm Quà Kỷ Niệm Cho Các Cựu Chiến Binh Việt Nam Veteran


Theo nguồn tin trên trang mạng của San San

Tiệc Dạ Vũ Văn Nghệ Gây Quỹ Làm Quà Kỷ Niệm Cho Các Cựu Chiến Binh Việt Nam Veteran tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ trong quận Arlington ở tiểu bang Virginia

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ Church
4701 Arlington Blvd, Arlington, VA 22203

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *