Tuyết

http://www.voanews.com/vietnamese/2009-12-26-voa2.cfm

Chương Trình Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2009 Nhà Nhờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

THÁNH LỄ ĐÊM MỪNG CHÚA GIÁNG SINH (THỨ NÄ‚M, 24/12/2009):rn* Thánh lá»… 5:00 chiều:rn- Hoạt cảnh Giáng Sinh: Đoàn TNTT Thánh Tâmrn- Thánh ca: Ca Ä‘oàn TNTT Thánh Tâmrn- Đọc sách: Ban hoạt cảnh Giáng Sinhrn- Xin tiền, dâng lá»… vật: Chƣơng trình Giáo Lýrn- Trật tá»± trong nhà thờ: Chƣơng trình Giáo Lýrn- Trật…