PHÂN ƯU- Mũ Đen Vũ Thành Công

PHÂN ƯUrn rnNhận được tin buồn:rn rnChiến hữu Giuse VŨ THÀNH CÔNGrnTrung TárnThiết Giáp Binh/QLVNCHrnKhóa 2 Trừ Bị Thủ Đứcrn rnĐã vÄ©nh viá»…n giả từ gia đình, bạn bè, đồng Ä‘á»™irnvào ngày 24 tháng 9 năm 2010,rntại Fairfax, Virginia.rn rnHưởng thượng thọ 81 tuổi.rn rnChúng tôi xin chân thành phân Æ°urncùng Bà VÅ© Thành Côngrn…

Hình & Video Clips: Hoa hậu Trung Tâm Eden trong Lễ Hội Tết Trung Thu 2010

Miss Eden Scholarship Pageant’s Results (09/25/10)nnrnrnnnrnrnnnrnnnrnWinner: Miss Phan Thien Thu (Suzanne)nnrnHoa hậu: Cô Phan Thiên ThÆ° (Suzanne)nnrnnnrnrnnnrnnnrnFirst Runner Up (First Princess): Miss Nguyen Thai HuongnnrnÁ Hậu 1: Cô Nguyá»…n Thái HÆ°Æ¡ngnnrnnnrnrnnnrnnnrnSecond Runner Up (Second Princess): Miss Thai Tinh Nhi (Elizabeth)nnrnÁ Hậu 2: Cô Thái Tinh Nhi (Elizabeth)nnrnrnnnrnrnnnrnnnrnPeople Choice: Miss Pham Nguyen CeciliannrnHoa Hậu do dân…

THÔNG BÁO Tang Lễ MŨ ĐEN VŨ THÀNH CÔNG

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…rn rnBMHrnrn rn rnTHÔNG BÁOrn rnNhận Ä‘uợc tin buồn:rn rn Trung Tá Giuse VŨ THÀNH CÔNGrnThiết Giáp Binh /QLVNCHrn rnKhoá 2 Trừ Bị Thủ Đức rn rnĐã từ trần ngày 24 tháng 9, 2010,rntại Fairfax, Virginia.rn rnHuởng thượng thọ 81 tuổi.rn rnXin thông báo đến Quý Vị,…

Hình & Video Clip: Biểu tình chống sự hiện diện của Nguyễn Minh Triết tại New York

rnrnnnrnInterviewing Anh Do (president of Vietnamese community in Washington D.C. metropolitan) about the demonstration agains Vietnamese communist president Nguyen Minh Triet at United Nations in New York city (09/24/10)rnnnrnnnXem các video clips khác: ==> <http://viethdtv.com/1.html/rnnnrnFor more video clips: ==> http://viethdtv.com/1.html/rnnnrnnnrnnnrnrnnnrnnnXem các hình khác: ==> http://vietnewyork.com/cd092410/rnnnrnFor more pictures: ==> http://vietnewyork.com/cd092410/rnnnrnnnrnrnnnrnnnHình ảnh do Anh Nguyá»…n Văn Đặng…

THƯ CẢM TẠ – Tiệc Hôi Ngá»™ Cá»±u Sinh Viên SÄ© Quan Trừ Bị

Tiệc Há»™i Ngá»™ Cá»±u Sinh Viên SÄ© Quan Trừ Bịrn rnThÆ° Cảm Tạrn rn rnKính thÆ°a Các bậc Trưởng thượng,rnKính thÆ°a Quý vị Quan Khách,rnKính thÆ°a Quý đồng hÆ°Æ¡ng,rnKính thÆ°a quý Niên trưởng, và Quý Chiến hữu..rn rn rnĐáp lời mời cuả Há»™i Cá»±u Sinh Viên SÄ© Quan Trừ Bị vùng HTĐ và Phụ cận,rnđông…