Video clip & bài: Hoa Thịnh Đốn: Lễ Mãn Khóa Hội Nhiếp Ảnh VN Vùng HTĐ 2010

Updated 10/30/10rnnnrnrnnnrnLễ Mãn Khóa Hội Nhiếp Ảnh VN Vùng HTĐ 2010 sẽ chiếu trên đài SBTN vào ngày mai chủ nhật 31 tháng 10 năm 2010 luc 10:30AM rnrnHoa Thịnh Đốn: Lễ Mãn Khóa Lớp Nhiếp Ảnh Vn Năm 2010 rnhttp://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=5&nid=165882

Pháp hội CSS East 2010

Há»™i Từ Bi Phụng Sá»± (CSS ) chi nhánh miền Đông hân hạnh xin thông báo, thầy Hằng Trường sẽ hÆ°á»›ng dẫn Pháp há»™i CSS East 2010. ChÆ°Æ¡ng trình gồm có:rnrnrn1) Lá»… Địa Tạng Sám (lần đầu tiên tổ chức tại miền Đông Hoa Kỳ) vào ngày Thứ Sáu 29, tháng 10, năm 2010, từ…

Thư mời xem phim: "The Lucky Few: The Story of USS Kirk"

Updated: 11/03/10rnrnTháng sau, ngày 11/11 phim “The Lucky Few: The Story of USS Kirk” sẽ chiếu miá»…n phí tại Smithsonian.rnChuyện chiến-hạm Hoa-kỳ cứu người vượt biển.rnrnrnrnXin chuyển tiếp đến quý vị thÆ° mời xem phim (đính kèm) liên quan tá»›i sá»± giúp đỡ của hạm Ä‘á»™i HK dành cho cuá»™c tị nạn của người Việt…

Bữa cơm gây quỹ cho hội Thiện Tâm

Trích từ Há»™i Cố Đô Huế: rnUpdated 10/24/10rnrnChủ-nhật này có bữa cÆ¡m gây quỹ cho há»™i Thiện Tâm của BS Tôn-thất Châu.rn Lúc 6 giờ chiều Chủ-nhật này ở nhà hàng Harvest Moon.rnrn***24 tháng 10 : Há»™i Thiện-Tâm của bác-sÄ© Tôn-thất Châu gây quỹ.rn(không biết ở đâu, vì nhận được Flyer kèm, ghi năm 1999…

Bỏ phiếu sớm tiểu bang Maryland & Quận Montgomery

Early Voting (Friday, October 22, through Thursday, October 28, 2010 – 10:00 am to 8:00 pm. Closed Sunday)rnBỏ phiếu sá»›m (ngày 22 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 năm 2010. Đóng cá»­a ngày Chủ Nhật)rnrnEarly Voting CentersrnCác Trung tâm/Chổ/NÆ¡i/Đia Điệm bỏ phiếu sá»›mrnrnBauer Drive Community Recreation Center, 14625 Bauer Drive, Rockville 20853 rnrnGermantown Recreation…