Quyên Kẹo Halloween & Quyên tiền cho trẻ em nghèo

T H Ô N G B Á OrnrnKính thông báo cùng quí đồng hÆ°Æ¡ng:rnrn1./ Vận Ä‘á»™ng quyên kẹo dÆ° nhân mùa Lá»… Halloween cho những chiến sÄ© Hoa-Kỳ Ä‘ang tác chiến tại chiến trường Trung Đông, sẽ chấm dứt vào ngày 15 tháng 11 này.rn rn Quí vị ở bên Virginia, có thể Ä‘em kẹo…