"NÓI CHUYỆN VỚI ỨNG CỬ VIÊN" (Virginia)

Kính Mời Quý Đồng HÆ°Æ¡ng Tham Dá»± Buổi rn"NÓI CHUYỆN VỚI ỨNG CỬ VIÊN" rnĐể Nói Lên Sức Mạnh của Cá»™ng Đồng Mỹ Gốc Việt rnrnNgày: Thứ Sáu 28 tháng 10, 2011rn Lúc: 06:30pm – 08:30pmrnTại Mason District Governmental Centerrn 6507 Columbia Pike, Annandale, VA 22003 rnrn rnrnThảo Luận Về Các Quan Tâm Của Cá»­…