Cần trợ giúp biểu tình vá»›i nhóm sinh viên Hong Kong gắp – BANNERS

Xin chuyển đến Qúy Vị, Qúy NT và CH…rnrnThông Báo Khẩn của Cá»™ng Đồng kính mời Qúy Vị ủng há»™ và tham dá»±…rnrnĐính chánh về giờ bắt đầu của cuá»™c biểu tình là:rnrn5:30 chiều ngày Thứ TÆ°, 1 tháng 10, 2014. rntrÆ°á»›c Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO), 1520 18th St NW, Washington, DC…

Tường triÌ€nh cuộc bầu cử Chủ TiÌ£ch, Đồng Chủ TiÌ£ch vaÌ€ các Ủy VieÌ‚n Văn PhoÌ€ng Thường TrÆ°Ì£c Nhiệm kyÌ€ 2014 – 2016

TRÂN TRỌNG YÊU CẦU QUÍ CÆ  QUAN TRUYỀN THÔNG MẠNG, TRUYỀN HÃŒNH, TRUYỀNrnTHANH VÀ BÁO CHÍ Há»– TRỢ, KHẨN PHá»” BIẾN BẢN CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬrnCHÍNH THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG NGÀY 27/9/14 VỚI BẢN ĐÍNH KÈM THEO ĐÂY.rn rnUBBC 2014 CHÚNG TÔI XIN CHÂN THÀNH GHI ÂN Sá»° TIẾP TAY CẦN THIẾT CỦArnQUÍ…

BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG VN VÙNG HOA THỊNH ĐỐN

You are invited to view NHẤT HÙNG's photo album: BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG VN VÙNG HOA THỊNH ĐỐN< 27/09/2014>rn rnBẦU CỬ CỘNG ĐỒNG VN VÙNG HOA THỊNH ĐỐN< 27/09/2014>rnSep 27, 2014rnby NHẤT HÙNGrnView AlbumrnPlay slideshowrnMessage from NHẤT HÙNG:rnBẦU CỬ CỘNG ĐỒNG VN VÙNG HOA THỊNH ĐỐN. ALBUM DO NHIẾP ẢNH GIA MAI THẮNG, GRAND MASTER…

Thông Báo Đặc Biệt của Cộng Đồng

Ngày 25 tháng 9 năm 2014rnrnTHÔNG BÁO ĐẶC BIỆTrnChiếu:rn– “Bức Tâm Thư” của Ông Lý Hiền Tài ngày 25 Tháng 9 Năm 2014,rn– Hiến ChÆ°Æ¡ng Cá»™ng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C, Marylandrn& Virginia năm 1989, tu chính ngày 2 tháng 3 năm 2014,rn– Ná»™i Quy Cá»™ng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland &rnVirginia…

Thay Đổi Địa Điểm Buổi Nói Chuyện Về Việt Museum

Thông báornrnThay đổi địa điểm buổi nói chuyện của cựu đại tá Vũ Văn Lộc với đề tài: Việt Museum.rnrnĐịa điểm mới: Nhà hàng Harvest Moonrn 7260 Arlington Blvd.rn Falls Church, VA 22042rnrnVào lúc: 1 giờ trưa.rn Ngày Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014rnrnBMHrnWashington, D.Crn rnrn

Qui Định Chung Tại Phòng Phiếu

UBBC 2014 Cá»™ng Dồng chúng tôi kính xin quí Truyền Thông Mạng, Truyền Hình, Truyền Thanh và Báo Chí hãy vui lòng phổ biến tin cần thiết cho ngày tái bầu cá»­ CĐ 27/9/14, bản "Qui Định Chung Tại Phòng Phiếu"rn rnSá»± há»— trợ tiếp tay của Quí Vị rất cấn thiết và nói lên…

Chương Trình 1167 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng tr1nh lần thứ 1167 sau phần tin tức, thông báo về ngày bữa tiệc vinh danh quân nhân mỹ gốc Việt và lá»… tảo má»™ mùa thu cá»™ng thêm buổi nói chuyện về Viet Museum củ VÅ© Văn Lá»™c sẽ được tổ chức tại Nhà Hàng Harvest Moon thay vì…

Tinh Hoa Nước Việt 2014

Courtesy of Mr. Phi Nguyenrn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn