​​​​​​​Các Học Sinh Trung Học Được Mời Đến Dự Hội Chợ Việc Làm Thanh Thiếu Niên Năm 2019 của Quận Fairfax vào ngày Thứ Bảy 9 tháng 3


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax
Các học sinh trung học Quận Fairfax tìm kiếm lần đầu tiên việc làm bán-thời gian, cơ hội việc làm hè và theo mùa, hay muốn thêm thông tin về đường hướng nghề nghiệp có thể có được mời đến dự một trong sáu hội chợ việc làm thanh thiếu niên và hội thảo gầy dựng bản tóm lược lý lịch sắp tới tại Quận Fairfax. Các doanh nghiệp và cơ quan địa phương sẽ có mặt để cung ứng một loạt những cơ hội kể cả việc làm bán-thời gian, tập sự, và công việc tự nguyện cho những học sinh tương lai.
Những cơ hội tình nguyện và hội thảo gầy dựng bản tóm lược lý lịch sẽ có sẵn cho những học sinh nhỏ tuổi hơn. Những chỗ gian hàng miễn phí được cung cấp cho các doanh nghiệp địa phương. Hai hội chợ việc làm sẽ diễn ra vào ngày Thứ Bảy 9 tháng 3, tại Trường Trung Học Woodson từ 1:00 đến 3:00 trưa, và vào ngày 23 tháng 3, tại Trường Trung Học West Springfield từ 10:00 sáng đến 12:00 trưa.
Xin tìm hiểu thêm về những hội chợ việc làm thanh thiếu niên.


https://www.fairfaxcounty.gov/springfield/teenjobfairs