Lịch Báo Nhắc: Các Học Sinh của FCPS Được Ra Về Sớm Ba Giờ vào Ngày 11 Tháng 3 Năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax
Lịch Báo Nhắc: Các Học Sinh Được Ra Về Sớm Ba Giờ vào Ngày 11 Tháng 3
Là một báo nhắc, các học sinh sẽ được ra về sớm ba giờ vào ngày Thứ Hai 11 tháng 3, vì là ngày phát triển nhân viên điều hành. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Ba 12 tháng 3. Xin xem lịch toàn bộ năm học 2018-19.


https://www.fcps.edu/calendars/2018-2019-fcps-standard-school-year-calendar