Nhận Nộp Đơn Xin Học Trường Tiểu Học Chuyên Khoa Văn và Khoa Học cho Năm Học 2019-20 của FCPS từ Ngày 5 Tháng 3 đến 4 Tháng 4


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Nhận Nộp Đơn Xin Học Trường Tiểu Học Chuyên từ Ngày 5 Tháng 3 đến 4 Tháng 4
Hệ Trường Công Quận Fairfax sẽ nhận các đơn xin học những chương trình trường tiểu học chuyên bắt đầu ngày Thứ Ba 5 tháng 3. Trường Sơ Cấp Bailey’s chuyên Khoa Văn và Khoa Học sẽ nhận các mẫu đơn xin qua xổ số cho những học sinh nào sẽ học các lớp Mẫu Giáo-2 trong năm học 2019-20; Trường Cấp Lớp Cao Bailey’s chuyên Khoa Văn và Khoa Học sẽ nhận những mẫu đơn xin cho các học sinh ở cấp lớp 3 và 4.
Trường Tiểu Học Hunters Woods chuyên Khoa Văn và Khoa Học sẽ nhận những đơn xin qua xổ số cho các học sinh nào sẽ nhập học từ Mẫu Giáo-Lớp 6 trong năm học 2019-20. Tuyển sinh cho các chỗ còn trống tại trường chuyên được dựa trên cuộc xổ số. Ghi danh cho cuộc xổ số trường tiểu học chuyên sẽ đóng vào ngày Thứ Năm 4 tháng 4.


https://www.fcps.edu/resources/technology/fcpson