Tất cả các Học Sinh Trung Học Nhận một Máy Laptop do FCPS-Cấp Phát để Học trong Năm Học 2019-20


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxTất cả các Học Sinh Trung Học Nhận một Máy Laptop do FCPS-Cấp Phát để Học Tập cho Năm Học 2019-20


Các trường trung học Quận Fairfax đang chuẩn bị để thực hiện FCPSOn trong năm học 2019-20. FCPSOn là một sáng kiến cung cấp sự tiếp cận đồng đẳng kỹ thuật và những thể thức giảng huấn để hỗ trợ sự phát triển của các học sinh về những đặc tính Chân Dung của một Học Sinh Tốt Nghiệp. Là một phần của FCPSOn, tất cả các học sinh trung học sẽ được cấp phát một máy laptop để học tập trong trường và ở nhà.
Các trường trong Khối Hình Chóp Chantilly và trường trung học eLearning Backpack (Túi Đeo Lưng học tập qua phương tiện điện tử) đã tán đồng FCPSOn là giai đoạn một của dự án trong năm 2016. Những trường trung học còn lại sẽ thực thi FCPSOn mùa thu nầy, trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ngân Sách Quảng Bá Tài Khóa 2020 của FCPS.
Xin viếng trang mạng FCPSOn để có thêm nhiều thông tin.


https://www.fcps.edu/resources/technology/fcpson