Hướng Dẫn Lớp Mẫu Giáo cho niên học 2019-2020 của MCPS Bắt Đầu vào Ngày 1 Tháng 4


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Hướng Dẫn Lớp Mẫu Giáo cho niên học 2019-2020 của MCPS Bắt Đầu vào Ngày 1 Tháng 4
Buổi hướng dẩn lớp mẫu giáo sẽ được tổ chức vào Ngày 1 tháng 4 đến Ngày 24 tháng 5 cho các trẻ em mà sẽ bắt đầu học mẫu giáo trong niên học 2019-2020. Trong buổi hướng dẫn, phụ huynh và học sinh sẽ gặp hiệu trưởng, các giáo viên dạy lớp mẫu giáo và các nhân viên khác tại trường.
Phụ huynh sẽ có cơ hội đặt câu hỏi về thể thức và chương trình tại trường; ghi danh học sinh cho năm học kế và hoàn tất các mẫu đơn quan trọng. Các buổi họp cũng sẽ giúp các học sinh trở nên quen thuộc với môi trường học đường.