Ngày và Điạ Điểm Mới cho Hội Chợ Cơ Hội Mùa Hè của MCPS


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomeryhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaZXOmrwugGLD9EF-2Xk83LqJn4L0CF8tgeVYABmrWmJsPPw/viewform


Phụ huynh có thể tìm hiểu về nhiều cơ hội mùa hè cho các con em tuổi đi học tại hội chợ vào ngày 14 tháng Ba. Những nhà cung cấp dịch vụ địa phương và khu vực sẽ có mặt để nói về các trại hè, các chương trình và các hoạt động tình nguyện. Phụ huynh có thể gặp nhân viên các chương trình, lấy đơn ghi danh, và lấy thông tin về trợ giúp tài chánh. Hội chợ được tổ chức từ 7 giờ đến 8 giờ 30 tối tại Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery Drive ở Rockville. Ghi danh cho hội chợ HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/workshops.aspx” trên mạng hay gọi 240-314-4825.


https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/workshops.aspx