Tìm Một Ít Kịch Nghệ cho Đời Sống tại trung học cấp II và cấp III của MCPS


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Tìm Một Ít Kịch Nghệ cho Đời Sống tại trung học cấp II và cấp III của MCPS
Tìm Một Ít Kịch Nghệ cho Đời Sống!

Màn sân khấu đang kéo lên cho các tác phẩm kịch nghệ mùa xuân trong khắp học khu, tại trung học cấp II và cấp III. Dự định từ bây giờ để xem các màn trình diễn xuất sắc, mà sẽ kéo dài cho đến tháng 5. Từ The Lion King, Jr và Legally Blonde, Jr to West Side Story và Freaky Friday, có đủ loại cho tất cả mọi người.
HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/curriculum/finearts/theatre/homepage/Spring%202019%20HS%20Theatre%20Productions..pdf” Kịch Nghệ Các Trường Trung Học Cấp III Mùa Xuân 2019
HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/curriculum/finearts/theatre/homepage/Spring%202019%20MS%20Theatre%20Productions.pdf” Kịch Nghệ Các Trường Trung Học Cấp II Mùa Xuân 2019