Hiện Đang Nhận Ghi Danh cho Buổi Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt 2019 sẽ tổ chức vào Thứ Bảy ngày 6 tháng 4 tại Trường Trung Học Tổng Hợp Lake Braddock


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxHiện Đang Nhận Ghi Danh cho Buổi Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt 2019 sẽ tổ chức vào các ngày 15-17 tháng ba tại Trường Trung Học Tổng Hợp Lake Braddock


Hiện đang nhận ghi danh cho Buổi Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt 2019, sẽ diễn ra ngày Thứ Bảy 6 tháng 4, từ 7:45 sáng đến 1:30 trưa tại Trường Trung Học Tổng Hợp Lake Braddock. Buổi hội nghị năm nay chú trọng vào việc gầy dựng những thể thức bao hàm và sau-trung học để yểm trợ việc phát triển các kỹ năng thế kỷ thứ 21 và các đặc tính của Chân Dung của một Học Sinh Tốt Nghiệp.
Diễn giả chánh năm nay là Tiến Sĩ Mary E. Morningstar, đồng-giám đốc dự án Think College Inclusion Oregon của Đại Học Portland State và giáo sư trong Khoa Giáo Dục Đặc Biệt của Trường Giáo Dục Cao Học, người sẽ nói về Dời Chuyển từ Tuân Theo đến những Kết Quả Chuyển Tiếp Phẩm Chất.
Có thêm chi tiết và ghi danh.


https://www.fcps.edu/sciencefair