Đơn Vị về Tập Số Điểm và Phiếu Điểm SIS Sẽ Ngừng Hoạt Động từ Ngày 4 Tháng 4 Đến Hết 13 Tháng 4 năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Đơn Vị về Tập Số Điểm và Phiếu Điểm SIS Sẽ Ngừng Hoạt Động từ Ngày 4 Tháng 4 Đến Hết 13 Tháng 4Đơn Vị về Tập Số Điểm và Phiếu Điểm SIS Sẽ Ngừng Hoạt Động từ Ngày 4 Tháng 4 Đến Hết 13 Tháng 4
Những Đơn Vị về Tập Số Điểm và Phiếu Điểm Hệ Thống Thông Tin Học Sinh (Student Information System (SIS)) trong ParentVUE và StudentVUE sẽ không khả dụng bắt đầu lúc 4 giờ chiều vào ngày Thứ Năm 4 tháng 4, cho đến ngày Thứ Bảy 13 tháng 4, lúc 6 giờ sáng.