Hãy Theo Dõi Tin của Hệ Thống các Trường Học Công Quận Fairfax trên Instagram


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Hãy Theo Dõi Hệ Trường Công Quận Fairfax trên InstagramHệ Trường Công Quận Fairfax hiện đã có trên Instagram! Hãy chắc chắn theo dõi chúng tôi tại @fairfaxcountypublicschools. Xin kiểm xem #TeacherTuesday mỗi tuần để xem một giáo viên tuyệt diệu mô tả vì sao họ yêu thích giảng dạy. Những đăng tải #TGIFcps vui thú vào các Thứ Sáu có các học sinh hay nhân viên quanh hệ trường gởi ra những cảm xúc tốt đưa vào cuối tuầ