Lá Phiếu Mẫu của Quận Fairfax cho Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Thị Trấn Vienna trong tiểu bang Virginia vào Thứ Ba Ngày 7 Tháng 5 năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Fairfax

Lá Phiếu Mẫu của Quận Fairfax cho Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Thị Trấn Vienna trong tiểu bang Virginia vào Thứ Ba Ngày 7 Tháng 5 năm 2019Tiểu Bang Virginia, Lá Phiếu Mẫu Quận Fairfax
Bầu Tổng Tuyển Cử
Thứ ba, ngày 7 tháng 5, 2019
Thành Viên Hội Đồng Của Thị Trấn
Bỏ phiếu không quá ba
Howard J. Springsteen
Julie M. Hays
Steve T. Potter
Nisha R. Patel
Tim M. Strike
Tara L. Bloch
_____________
Viết thêm tên
_____________
Viết thêm tên
_____________
Viết thêm tên
Kết Thúc Lá Phiếu
Bỏ Phiếu
Xin điền trọn vào hình bầu dục nằm bên trái chổ bạn đã chọn.
Để bỏ phiếu cho một người không có tên trên lá phiếu, hãy ghi tên lên dòng và điền ĐẦY ĐỦ vào hình bầu dục ở phía bên trái của tên đó.
Chú ý: Bản tuyên bố về quyền được in ở trên phải được loại bỏ và thay thế bằng tuyên bố có thẩm quyền thích hợp cho ủy ban, cá nhân hoặc nhóm sử dụng lá phiếu này cho mục đích riêng của họ. Bản xác nhận quyền sử dụng trong cuộc bỏ phiếu này phải tuân theo các yêu cầu của luật liên bang và tiểu bang. Va. Code: §24.2-956.