Thay Đổi trong Lịch Trường Học MCPS 2018-2019 Do Thời Tiết Mùa Đông


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Thay Đổi trong Lịch Trường Học 2018-2019 Do Thời Tiết Mùa Đông
Thời tiết khẩn cấp đã buộc MCPS phải đóng cửa trường bốn ngày vào mùa đông này. Lịch niên học MCPS 2018-2019 bao gồm 182 ngày học, hai ngày trên số ngày tối thiểu đòi hỏi của tiểu bang Maryland. Do kết quả của việc đóng cửa này, MCPS sẽ cần học bù hai ngày được chỉ định để hội đủ số ngày bắt buộc của Tiểu bang. Năm học sẽ được kéo dài đến Ngày 14 tháng 6, 2019, và các trường cũng sẽ mở cửa vào Ngày 5 tháng 6, mà là một ngày chuyên nghiệp được dự định trước đó cho nhân viên. Ngày 14 tháng 6 sẽ là ngày tan trường sớm cho tất cả các học sinh.
HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/” Lịch Trường Học