Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax Phê Chuẩn Viên Phụ Tá Thanh Tra cho Chức Vụ Giáo Dục Đặc Biệt


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Hội Đồng Giáo Dục Phê Chuẩn Viên Phụ Tá Thanh Tra cho Chức Vụ Giáo Dục Đặc BiệtHội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax đã biểu quyết chấp thuận thiết lập một viên phụ tá thanh tra cho chức vụ giáo dục đặc biệt, hiệu lực vào tài khóa 2020, bắt đầu ngày 1 tháng 7. Cá nhân nầy sẽ chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Yêu Sách Hợp Lý với tư cách là một viên phụ tá thanh tra và một thành viên thuộc Văn Phòng Thanh Tra Gia Đình và Học Sinh.
Viên phụ tá thanh tra đặc trách giáo dục đặc biệt sẽ chủ yếu có trách nhiệm hỗ trợ những phụ huynh nào có những điều quan ngại về giáo dục đặc biệt và sẽ mang lại kiến thức sâu rộng hơn và thêm nhiều kinh nghiệm hơn cho tiến trình giáo dục đặc biệt. Trong năm học 2018-19, 29 phần trăm những yêu cầu với Văn Phòng Thanh Tra Gia Đình và Học Sinh là về các vấn đề giáo dục đặc biệt.https://www.fcps.edu/news/school-board-approves-assistant-ombudsman-special-education-position?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=