Các Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start Tổ Chức Cơ Hội Hè Miễn Phí cho các Gia Đình tại Công Viên Wheaton Regional Park vào Ngày thứ Bảy 13 tháng 7 năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Các Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start Tổ Chức Cơ Hội Hè Miễn Phí cho các Gia Đình
Các Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start Tổ Chức Cơ Hội Hè Miễn Phí cho các Gia Đình
Các gia đình Quận Montgomery được mời đến tham dự Bữa Tiệc Head Start tại Công Viên vào Ngày thứ Bảy 13 tháng 7 tại Wheaton Regional Park từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Cơ hội này, tại trạm xe lửa công viên, được Department of Health and Human Services (DHHS) Community Action Agency, Các Trường Công Lập Quận Montgomery County (MCPS), Montgomery Parks, DHHS Early Childhood Services, và các Thư Viện Công Lập Quận Montgomery bảo trợ. Điạ điểm của Wheaton Regional Park là tại 2000 Shorefield Road ở Wheaton.
Phụ huynh các trẻ em 4 tuổi được khuyến khích tham gia dịp này, mà sẽ bao gồm thông tin về chương trình Pre-K/Head Start, cùng với đăng ký tại nơi. Nhiều cơ quan cộng đồng và tổ chức sẽ tham gia trong chương trình, cung cấp các tài nguyên hữu ích cho những người tham gia. Chương trình miễn phí này bao gồm một người chơi nhạc, xe thức ăn, vẽ mặt, bong bóng hình thú vật, và các sinh hoạt khác cho các trẻ em. Để biết thêm về chương trình này, yêu bấm tại HYPERLINK “https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwNjA2LjY2OTU4OTEmbWVzc2FnZWlkPU1EQi1QUkQtQlVMLTIwMTkwNjA2LjY2OTU4OTEmZGF0YWJhc2VpZD0xMDAxJnNlcmlhbD0xNzM4MDgwNCZlbWFpbGlkPWdib3lpbmRlX29uaWphbGFAbWNwc21kLm9yZyZ1c2VyaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY-3D-26-26-26102-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_HHS-2DProgram_Resources_Files_Head-2520Start-2520Party-2520in-2520the-2520Park.pdf&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=GZ6PKyMcCot03ZPJ-irn-Hf6Ph-Bd4XbOC0SloufrYE&s=yEc5Ru0Tu4kF0_FELH1BQqxmwP171Nu8ykKgSoDOD3w&e=” đây cho thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Tây ban nha.