Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery trong Tiểu Bang Maryland Chấp Thuận $2.68 Tỷ cho Ngân Sách Điều Hành 2020


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Hội Đồng Giáo Dục Chấp Thuận $2.68 Tỷ cho Ngân Sách Điều Hành 2020
Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã chấp thuận một Ngân sách Điều hành cho Tài khóa (FY) 2020 vào Ngày 11 tháng 6. Ngân sách $2.68 tỷ thể hiện một tăng triển $80.14 triệu về chi phí so với tài khóa hiện tại.
Phần lớn khoản tăng chi tiêu $80.14 triệu sẽ được sử dụng để duy trì các dịch vụ cho số lượng các học sinh tăng triển; quản lý chi phí điều hành gia tăng; quỹ lương bổng và lợi ích liên tục; và đầu tư vào các lĩnh vực chính của việc thu hẹp các khác biệt về cơ hội và cải thiện sự xuất sắc về học vấn cho tất cả học sinh.

Ngân sách cũng bao gồm tài trợ cho các phạm vi chủ yếu mà sẽ tăng cường các nỗ lực của quận để phát triển các chương trình; tăng khả năng tiếp cận các cơ hội học tập và nghề nghiệp mạnh mẽ; nới rộng học tập; cung cấp các cơ hội ngoại ngữ; tập trung vào sức khỏe thể chất, xã hội và tâm lý; thuê và giữ một lực lượng lao động hiệu quả và đa dạng; và tăng cường sự điều hành xuất sắc. Yêu cầu xem HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/” https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/ để học hỏi thêm.